Lisää liikettä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiselle asteelle sekä harrastusmahdollisuuksien edistämistä perusasteella -hanke


Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat ohjelmat -kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Hankekausi on 1.3.2022–28.2.2023. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

**

Varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on paikallisen edistämisen keinoin saada vuosittain uusia varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä lähtemään mukaan liikunnallisen toimintakulttuurin muutokseen pienin askelin, sekä jatkaa kehittämistä ja toimintaansa liikkuvampaan arkeen.

Liikunnan aluejärjestöt tukevat kuntia ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä kehittämistyön eri vaiheissa. Vahvin, toimintayksiköille maksuton tuki kohdennetaan liikkeellelähtö ja kehitä vaiheeseen.

Kehittämistyön päämääränä on edistää varhaiskasvatusikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista.

  • Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman edistäminen ja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen
  • Työyhteisön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
  • Verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti yli hallintokuntien

Liikkuva koulu ja harrastamisen edistäminen

Tavoitteenamme on juurruttaa Liikkuva koulu -kehittämistyötä paikallisesti niin, että hyvin alkanut toiminta ei unohtuisi. Lisäksi tuemme Harrastamisen suomalaisen mallin kehittämistyötä kuntien ja eri toimijoiden kesken.

Kehittämistyön päämääränä on, että jokaiselle oppilaalle mahdollistetaan tunti fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Turvallinen ja yhdenvertaisesti saavutettava päivittäinen liikkuminen kuuluu kaikille lapsille ja nuorille.

  • Liikuntaharrastamisen mahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä
  • Harrastustoiminnan liikunnan laadun kehittäminen ja arvotuksen nostaminen
  • Liikkuva koulu -kehittämistyön juurruttamisen tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
  • Liikkuva koulu - ja harrastamisen edistämistä tukevien verkostojen kehittäminen

Liikkuva opiskelu keskeiset tavoitteet

Tavoitteenamme on paikallisen edistämisen keinoin saada uusia oppilaitoksia mukaan liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja rekisteröitymään mukaan Liikkuva opiskeluun. Lisäksi tahtotilana on opiskelijoiden vertaistuen osaamisen lisääminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen niin koulutusten kuin verkostotyön avulla. Kehittämistyön päämääränä on koordinoida, auttaa ja tukea toimijoita alueellisessa ja paikallisessa Liikkuva opiskelu -kehittämistyössä.

  • Liikkuva opiskelu -ohjelman edistäminen ja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen
  • Opiskelijoiden vertaistuen osaamisen lisääminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen
  • Liikkuva opiskelu -verkostotyön kehittäminen

Kaikille kohderyhmille on asetettu myös määrälliset tavoitteet, joista raportoimme opetus- ja kulttuuriministeriölle.