Seuratoiminnan hankkeita

HLU on mukana erilaisissa seuratoiminnan hankkeissa. Näiden kautta halutaan edistää seurojen omaa kehitystoimintaa ja parantaa toimintaedellytyksiä.

Seuroilla on mahdollisuus liikunnan ja yhteisöllisyyden avulla tukea ihmisten hyvin vointia monin eri tavoin.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Seuratoiminnan vastuullisuus -hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää vastuullista seuratoimintaa eri osa-alueilla: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja ympäristöystävällisyys.

Yhtenä keskeisimmistä sisällöllisistä asioista on luoda pilottiseurojen kanssa yhteistyössä malli, joka edistää seuraa luomaan kiusaamisesta ja häirinnästä vapaata toimintakulttuuria, auttaa seuran vapaaehtoistoimijoita tunnistamaan mahdolliset häirintätilanteet ja puuttumaan niihin oikealla tavalla. Pilottiseuroille luodaan kullekin omat vastuullisuusasiakirjat. Vastuullisuusasiakirjoissa tärkein asia on niiden käytännönläheisyys ja jalkautettavuus seuran jokapäiväiseen toimintaan.

Hankkeen aikana syntyvistä toimintamalleista ja vastuullisuusasiakirjoista tehdään mahdollisimman laajasti monistamiskelpoisia, jotta näitä asioita voidaan koulutuksin sekä muiden toimenpiteiden kautta viedä laajalti eteenpäin myös muihin seuroihin.


Hankekausi 1.6.2022 – 30.9.2023

Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Yhteyshenkilö: hankekoordinaattori Timo Korsumäki, p. 040 1721302, timo.korsumaki(at)hlu.fi


Avoimet ovet -hanke

Hankkeen tavoitteena on tukea urheiluseuroja vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa. 

Avoimet ovet -hankkeen logo.

Hanke toteutetaan yhteistyössä 11 liikunnan aluejärjestön ja kuuden lajiliiton kanssa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen kolme osa-aluetta: 

 1. Lähtötilanteen kartoitus
 2. Avoimet ovet -infopankki: verkkosivusto, johon kootaan helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta.
 3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma Prosessi, jolla toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jottei se pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Julkaistaan myös Avoimet ovet -seurakäsikirja.

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille alueellisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa. Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan omalla alueellaan. 

Tarkemmin hankkeesta sen verkkosivuilta.

Yhteyshenkilö: seurakehittäjä Kaisa Björn, p. 044 774 8827, kaisa.bjorn(at)hlu.fiEASMH (European Alliance for Sport and Mental Health)

Natural heir of SPHERE Project, European Alliance for Sport and Mental Health (EASMH) aims to create a European network promoting the benefits of sport for psychiatric prevention, treatment and rehabilitation.

EASMH-hankkeen logo.

According to a study and data review made by all EU member states, published by the European Brain Council and the European College of Neuropsychopharmacology, mental disorders affect more than 160 million Europeans each year, 38% of the population. In recent decades, several studies have demonstrated the importance of integrated care, highlighting how sport and physical activity play a crucial role, as they can be effective in preventing and treating mental health problems, thus improving the quality of life of those affected.

Sport improves physical health, raises mood and self-esteem, encourages socialization and sense of belonging: in other words, that’s very important for people with mental disorders, who have sedentary lifestyles and tend to live in isolation.


European Alliance for Sport and Mental Health

The Erasmus+ European Alliance for Sport and Mental Health (EASMH) project aims to create a European network capable of promoting the benefits of sport for psychiatric prevention, treatment and rehabilitation – with appropriate training materials and tools for sports instructors and health professionals.

Coordinated by ECOS, in cooperation with international partners such as University of Constanta, “Faculty of Physical Education and Sport” (Romania), Finnish Sport Federation Tampere Region (Finland), EPSI (Belgium), Everton in the Community (United Kingdom), University “L. Vanvitelli” (Italy) and European Psychiatric Association (France), EASMH is currently working to realise a series of activities aimed to promote sport as a tool to promote mental health.

Lisää hankkeesta sen verkkosivuilta: https://www.sport-mentalhealth.eu/ 

Yhteyshenkilö: aikuis- ja terveysliikunnan asiantuntija Sampsa Kivistö, p. 040 7108 459, sampsa.kivisto(at)hlu.fi
------------------------------------------------------------

Rive-hanke

- Ryhmäytyminen itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla.

(Hanke päättynyt)

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Rive-hankkeen logo.

Hankkeen tavoitteet

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen
 • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta
 • Hyvien käytänteiden kerääminen
 • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää
 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta yhteistyössä toteuttamisessa ovat Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry.

Hankekausi 1.6.2020 – 31.5.2023

Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.


Lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan kehittämishanke - Dropin / Moti -

(Hanke päättynyt)

Dropin / Moti -hanke on lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan kehittämishanke, jota HLU on ollut tukemassa.

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten lopettamista sekä syrjäytymistä urheiluseuratoiminnasta. 

Hankkeen aikana kehitetään toimintamalli, jonka avulla lasten urheilun parissa toimivat saisivat käytännön työkaluja lasten ja nuorten viihtyvyyden kehittämiseen ja ylläpitämiseen urheiluseuratoiminnassa.

Toinen sisältökokonaisuus koskee urheilevan lapsen vanhempien tukiroolin vahvistamista. Urheilevan lapsen vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen motivaation, itsetunnon sekä koetun pätevyyden tukemisessa. Vanhempien omalla esimerkillä, sanoilla ja teoilla on valtava vaikutus lapseen liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Hankkeen tavoitteena on viestiä eri keinoin urheilevien lasten vanhemmille vanhempien roolista, tehtävistä sekä erilaisista mahdollisuuksista tukea urheilevan lapsen urheilijaksi kasvamista.


Tavoitteet tiiviisti: 

 1. Ehkäistä syrjäytymistä sosiaalisen liikkumisen keinoilla
 2. Drop outin ennaltaehkäisevän toimintamallin suunnittelu, toteutus ja juurruttaminen osaksi urheiluseuran perustoimintaa
 3. Toteutetaan koulutuksia, webinaareja ja luentoja, joiden avulla lisätään vanhempien taitoa kasvattaa lapsia liikunnalliseen elämäntapaanSPHERE (Sport Healing Rehalibilitation)

(hanke päättynyt)

HLU on suomalaisedustajan mukana kansainvälisessä Sport Healing Rehabilitation -hankkeessa. Muut hankemaat ovat italia, Iso-Britannia, Kroatia sekä Belgia.


SPHERE -hankkeessa on tavoitteena tutkia liikunnan vaikutuksia ja merkitystä mielenterveys kuntoutumisen välineenä. Tarkoituksena on myös nostaa keskusteluun mielen 

SPHERE-hankkeen logo.

hyvinvoinnin merkitystä liikunta- ja urheilutoimijoiden keskuudessa. Ihmisen hyvinvointi koostuu psyykkisestä ja fyysistä hyvinvoinnista sekä tasapainosta, ”terve sielu, terveessä ruumiissa!”

Hanke päättyi maaliskuussa 2021 järjestettyyn webinaariin.

Tutustu tarkemmin hankkeesee: