Lisää liikettä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiselle asteelle sekä harrastusmahdollisuuksien edistämistä perusasteella -hanke

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat -ohjelmakokonaisuuden kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Hankekausi on 1.3.2023–29.2.2024. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.


Varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet

Kehittämistyön päämääränä on edistää varhaiskasvatusikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksientoteutumista, vähintään kaksi tuntia varhaiskasvatuspäivän aikana. Tavoitteena on, että yli 90 prosenttia 4–6-vuotiaista lapsista liikkuu suositusten mukaisesti vähintään kolme tuntia päivässä. Tavoitteena on paikallisen edistämisen keinoin saada varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä vakiinnuttamaan liikunnallinen toimintakulttuuri sekä tukea niitä toimintayksiköitä, jotka ovat liikunnallisen toimintakulttuurin muutoksen alkuvaiheessa. Tavoitteena on myös perheiden liikuntatietoisuuden lisääminen ja sen merkityksen informointi lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Aluejärjestöt tukevat kuntia ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä kehittämistyön eri vaiheissa.

Kehittämistyön tavoitteina ovat:

  • Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelman vakiinnuttaminen ja liikuntamyönteisen   toimintakulttuurin tukeminen sen eri vaiheissa
  • Varhaiskasvattajien liikuntaosaamisen lisääminen
  • Perheiden liikuntatietoisuuden lisääminen
  • Varhaiskasvatusverkostojen kehittäminen -verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti yli hallintokuntien


Lisää liikettä perusopetukseen sekä harrastusmahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteyteen

Kehittämistyön päämääränä on, että jokaiselle oppilaalle mahdollistetaan tunti fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Tavoitteenamme on juurruttaa Liikkuva koulu -kehittämistyötä paikallisesti niin, että hyvin alkanut toiminta jatkuu ja kehittyy edelleen. Lisäksi tuemme Harrastamisen Suomen mallin yhteistyötä eri toimijoiden kesken, moniammatillinen yhteistyö on yksi onnistumisen edellytys. Matalan kynnyksen laadukas harrastustoiminta koulujen iltapäivissä antaa uusia mahdollisuuksia, innostaa mukaan ja kokeilemaan uutta.

Tavoitteet peruskouluissa:

  • Liikuntaharrastamisen mahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä ja välituntiliikunnan kehittäminen Liikkuva koulu -kehittämistyön juurruttamisen tukeminen, nykytilan arvioinnin hyödyntäminen kehittämistyössä
  • Harrastustoiminnan liikunnan laadun kehittäminen ja arvotuksen nostaminen
  • Liikkuva koulu -ja harrastusverkostojen kehittäminen  

Lisää liikettä opiskeluun

Kehittämistyön päämääränä on koordinoida, auttaa ja tukea toimijoita ja opiskelijoita alueellisessa ja paikallisessa Liikkuva opiskelu -kehittämistyössä kohti liikkuvampaa opiskelupäivää. Toimintaa viedään eteenpäin jakamalla hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, lisäämällä toimijoiden osaamista sekä kannustamalla liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämistyössä.

Tavoitteet 2.asteen oppilaitoksissa:

  • Liikkuva opiskelu –ohjelman edistäminen ja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen
  • Opiskelijoiden vertaistuen osaamisen lisääminen, oppilaiden osallisuus huomioiden
  • Liikkuva opiskelu verkostotyön kehittäminen


Lisätiedot: 

Suvi Vuorela, varhaiskasvatus ja perheliikunta, p. 040 7108 451​
suvi.vuorela@hlu.fi 

Hannamari Laitinen, koulu, opiskelu ja harrastaminen, p. 040 8414 229
hannamari.laitinen@hlu.fi