Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Maksuttomat tukitoimet kunnille vuonna 2020

(Toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella)

VASUPERUSTAINEN LIIKUNTA, LIIKE JA LIIKKUMINEN
- LIIKUNTA VARHAISKASVATUKSESSA, JOKAISEN LAPSEN OIKEUS
(2h)
Koulutuksessa läpikäydään perusteet varhaiskasvatuksen liikkeen lisäämisen tarpeeseen ja sitä kautta löydetään sekä liikuttamisen ilo että myös motivaatio liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksen arjessa. 

VARHAISVUOSIEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN SUOSITUKSET JA LIIKKUVA VARHAISKASVATUS -OHJELMA TUTUKSI (1h)
Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen. 

PIENTEN ASKELTEN PEREHDYTYS (1½-2h)
Tutustutaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa ohjaavaan pienten askelten menetelmään ja sen tausta-ajatuksiin. Luodaan ymmärrystä ohjelmassa etenemiseen sekä osaamista varhaiskasvatuksen kehittämiseen. 

SPARRAUS LIIKKEEN LISÄÄMISEEN VARHAISKASVATUKSESSA (1,5h)
Kohdeyksikön tarpeen mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen yksikön arvopohja huomioiden. Tavoitteena lisätä henkilöstön ymmärrystä ja innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään.

VARHAISKASVATUKSEN ESIMIESTEN TYÖPAJA (1,5-2h)

 • Lasten liikkumisen lisääminen omassa yksikössä
 • Työhyvinvoinnin edistäminen
 • Henkilökunnan ammatillisuuden vahvistaminen

 

Maksulliset koulutukset


LIIKKUVA LAPSI VARHAISKASVATUKSESSA -TYÖPAJA
liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus (3h)

 • Koulutus vahvistaa koko yksikön työyhteisön liikuntakasvatusosaamista sekä motivaatiota liikkumisen lisäämiseen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää
 • Koulutuksen lähtökohtana on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (OKM 2016:22), liikkumisen ja liikuttamisen ilon löytäminen sekä konkreettisten keinojen työstäminen varhaiskasvatuksen liikkumisen lisäämiseen.
   

LIIKKUVA PERHEPÄIVÄHOITO -TYÖPAJA
liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus (2h)

 • Koulutus on suunniteltu perhepäivähoitajien yhteisölle toteutettavaksi ja juuri heidän toimintaympäristöään ajatellen.
 • Koulutus vahvistaa perhepäivähoitajien liikuntakasvatusosaamista sekä motivoi liikkeen ja liikkumisen lisäämisen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää.

TOIMINNALLINEN OPPIMINEN
-vauhti virkistää, vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä (3h)

 • Lapsi oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen.
 • Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän lisää lapsen päivittäistä liikkumisen määrää, rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.
 • Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.
   

  ILOA, LEIKKIÄ JA YHDESSÄ TEKEMISTÄ
  - VARHAISVUOSIEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN SUOSITUKSET KÄYTÄNTÖÖN
  (2x2½h tai 5h)

  Koulutuksen tavoitteena on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016:22) jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista.

  • Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon.
  • Koulutuksessa korostetaan liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.
    

  LAPSEN MOTORINEN KEHITYS JA MOTORISET PERUSTAIDOT
  tekemällä taitoja monipuolisuus kunniaan (3h)

  • Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen sekä motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen.
  • Koulutuksessa on paljon motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittäviä käytännön harjoituksia.
    

  VASUPERUSTAINEN LIIKUNTA, LIIKE JA LIIKKUMINEN
  liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus (2h)

  • Koulutuksessa läpikäydään perusteet varhaiskasvatuksen liikkeen lisäämisen tarpeeseen ja sitä kautta löydetään sekä liikuttamisen ilo että myös motivaatio liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksen arjessa.
    

  HAVAINNOISTA LIIKKEEKSI - LASTEN MOTORISTEN TAITOJEN HAVAINNOINTI
  – ohjattu liikunta, onnistumisen elämyksiä (3h)

  • Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.
  • Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa ja vahvistaa näin varhaiskasvattajan osaamista lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.
    

  LIIKUNTALEIKKIKOULUN OHJAAJAKOULUTUS (16h)
  Liikuntaleikkikoulussa liikutaan monipuolisesti ja laadukkaasti lasten liikunnan asiantuntijoiden luomien materiaalien avulla. Toiminnassa tärkeää on lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikillisyys. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat liikunnan perustaitojen kehittyminen, leikinkehittely ja lasten monipuolisen liikunnan ohjaaminen. Liikuntaleikkikoulu soveltuu hyvin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osaksi varhaiskasvatuksen omaa liikuntasuunnitelmaa ja Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman toteuttamiseen. Lue lisää
   

  LIIKUNTALEIKKIKOULUN PÄIVITYSKOULUTUS (4h)
  Oletko suorittanut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen ennen vuotta 2018? Liikkariohjaajakoulutus uudistettiin vuoden 2018 aikana ja nykyään Liikuntaleikkikouluun kuuluu toimintamalleja kolmelle ikäluokalle. Tule syventämään osaamistasi ja hakemaan päivitetty ohjaajakansio! Lue lisää