Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Koulutusta työyhteisölle

Varhaiskasvatuksen fyysisen aktiivisuuden suositukset ja liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi (1h)

Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen. 

Tilaajalle maksuton vuonna 2021


Pienten askelten perehdytys työyhteisölle (1½-2h)

Tutustutaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa ohjaavaan pienten askelten menetelmään ja sen tausta-ajatuksiin. Luodaan ymmärrystä ohjelmassa etenemiseen sekä osaamista varhaiskasvatuksen kehittämiseen. 

Tilaajalle maksuton vuonna 2021


Sparrausta liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa (1 ½ h)

Kohdeyksikön tarpeen mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen yksikön arvopohja huomioiden. Tavoitteena lisätä henkilöstön ymmärrystä ja innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään.

Sparraus on maksuton.

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja (3h) työyhteisölle

Liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus

 • Koulutus vahvistaa koko yksikön työyhteisön liikuntakasvatusosaamista sekä motivaatiota liikkumisen lisäämiseen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää
 • Koulutuksen lähtökohtana on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (OKM 2016:22), liikkumisen ja liikuttamisen ilon löytäminen sekä konkreettisten keinojen työstäminen varhaiskasvatuksen liikkumisen lisäämiseen.


Liikkuva perhepäivähoito -työpaja (2h)

Liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus

 • Koulutus on suunniteltu perhepäivähoitajien yhteisölle toteutettavaksi ja juuri heidän toimintaympäristöään ajatellen.
 • Koulutus vahvistaa perhepäivähoitajien liikuntakasvatusosaamista sekä motivoi liikkeen ja liikkumisen lisäämisen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää.


Liikuntakoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

- Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön 

Koulutuksen tavoitteena on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016:22) jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista.

 • Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon.
 • Koulutuksessa korostetaan liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa (3h)

- Vauhti virkistää, vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä

 • Lapsi oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen.
 • Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän lisää lapsen päivittäistä liikkumisen määrää, rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.
 • Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.

Lapsen motorinen kehitys, motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen (3h)

 • Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen sekä motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen.
 • Koulutuksessa on paljon motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittäviä käytännön harjoituksia.

Lasten motoristen taitojen havainnointi (3h)

Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat kasvattajille tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

 • Koulutuksesta osallistuja saa välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssään lasten parissa.
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen lasten motoristen taitojen oppimisen tukijana sekä päivittäisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana vahvistuu.


Digiloikka liikkuen (3h)

Miten tieto- ja viestintätekniikan (TVT) laitteet voisivat passivoimisen sijaan liikuttaa lapsia? Miten voit lasten kanssa koodata ilman ensimmäistäkään digilaitetta? Miten teet helpon QR- koodisuunnistuksen?

Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkein miten voit toteuttaa liikkuvaa tapaa tutustua ohjelmointiajatteluun ja tukea laaja -alaisen osaamisen taitojen, erityisesti monilukutaidon kehittymistä.

TVT -taidot ja mediakasvatus ovat vasussa läpäisyperiaatteella, eli ne eivät ole erillisiä oppimisen alueita, vaan varhaiskasvatuksen eheytetyssä toiminnassa TVT -laitteet voivat olla yksi väline toteuttaa kaikkia vasun oppimisen osa-alueita. Tässä koulutuksessa perehdytään siihen, miten liikkuminen ja toiminnallisuus yhdistyvät TVT -taitojen harjoitteluun ja mediakasvatukseen.


Liikuntaa pienissä tiloissa (3h)

Miten pienissä, ahtaissa tiloissa voi turvallisesti mahdollistaa lasten riittävän fyysisen aktiivisuuden? Voisiko odotteluhetki olla jumppahetki? Voisiko siirtymätilanteessa harjoitella motorisia taitoja? Miten muutat huonekalut ja kierrätysmateriaalin liikuntavälineiksi?

Tässä koulutuksessa käydään läpi pieniin tiloihin sopivia liikuntaleikkejä ja ideoidaan, miten liikkuminen ja toiminnallisuus on mahdollista tuoda kaikkiin arjen hetkiin myös pienissä tiloissa. Tässä koulutuksessa esillä on erityisesti vasun kasvan, liikun ja kehityn osa-alue ja sen monipuolinen toteuttaminen osana kaikkea toimintaa.


Ihan pihalla  (3h)

Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien luominen edellyttää varhaiskasvattajilta päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännön harjoitusten avulla.
Koulutusta varhaiskasvatuksen liikuntavastaaville

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (16h)

Liikuntaleikkikoulussa liikutaan monipuolisesti ja laadukkaasti lasten liikunnan asiantuntijoiden luomien materiaalien avulla. Toiminnassa tärkeää on lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikillisyys. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat liikunnan perustaitojen kehittyminen, leikinkehittely ja lasten monipuolisen liikunnan ohjaaminen. Liikuntaleikkikoulu soveltuu hyvin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osaksi varhaiskasvatuksen omaa liikuntasuunnitelmaa ja Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman toteuttamiseen. Lue lisää liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksesta.


Liikuntaleikkikoulun päivityskoulutus (4h)

Oletko suorittanut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen ennen vuotta 2018? Liikkariohjaajakoulutus uudistettiin vuoden 2018 aikana ja nykyään Liikuntaleikkikouluun kuuluu toimintamalleja kolmelle ikäluokalle. Tule syventämään osaamistasi ja hakemaan päivitetty ohjaajakansio! Lue lisää liikuntaleikkikoulun päivityskulutuksesta.