Liikkuva koulu -työpajat

Työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Työpajassa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen.

Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle. Jokainen työpajaan osallistuva pääsee vaikuttamaan yhteisiin valintoihin.

Koko työyhteisölle suunnattu 2–3 tunnin työpaja voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena.

Työpajan keskeisiä teemoja ovat:

  • koulukohtainen kehittämistyö
  • koulupäivän liikunnallistamisen keinot
  • henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa
  • liikunnan ja oppimisen välinen yhteys
  • henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen.


Kehitä ja vakiinnuta

Liikkuva koulu työpaja – kehitä ja vakiinnuta - tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan. Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-2 teemaa. Työpajan kesto voi olla 2-4 tuntia.


Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea

Tavoitteena on tunnistaa työyhteisön Liikkuva koulu toiminnan vahvuuksia ja kehittämishaasteita sekä tiedostaa ja ymmärtää rakenteellisten resurssien merkitys toiminnan pysyvyyden ja jatkuvuuden näkökulmasta. Työpajassa työyhteisö pääsee pohtimaan yhdessä mitkä asiat mahdollistavat ja mitkä estävät oppilaiden koulupäivän aikaista aktiivisuutta. Yhteisissä työstöissä mietitään koulukohtaisia toimintamalleja ja rakenteita, joilla voidaan varmistaa toiminnan vakiintuminen osaksi koulun toimintakulttuuria.


Oppilaiden osallisuus liikkuvassa koulussa

Oppilaiden mahdollisuus osallistua Liikkuva koulu toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen on osoittautunut yhdeksi toiminnan onnistumisen elementiksi. Työapajan tavoitteena on pohtia koko työyhteisöllä, kuinka oppilaiden osallisuus on huomioitu Liikkuva koulu toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Työpajassa suunnitellaan ja sovitaan seuraavia askelmerkkejä oppilaiden osallisuuden toteutumiseksi.


Koulupäivän uudet rakenteet

Työpajan tavoitteena on miettiä mitä hyötyjä koulupäivän rakenteen muuttamisesta on oppilaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi. Työpaja antaa ideoita ja vinkkejä koulupäivän rakenteen muuttamiseen ja muutoksessa huomioitaviin asioihin. Jos koululla on jo muutettu koulupäivän rakennetta, työpajassa pohditaan, miten uutta koulupäivän rakennetta voidaan hyödyntää paremmin tai kehittää edelleen.


Tapahtuma osana liikkuvaa koulua

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvamisessa on tärkeää saada erilaisia myönteisiä kokemuksia liikunnan parissa. Koulun liikuntatapahtumakulttuuri on toimiva keino monipuolistaa oppilaiden liikunnallista kokemusmaailmaa ja tukea kaikkien osallisuutta liikunnan parissa. Tämän työpajan tavoitteena on tarkastella koulun liikuntatapahtumakulttuuria liikunnan kokemuksellisuuden näkökulmasta ja tuoda esiin käytännönläheisiä ideoita siihen, millaisia liikuntatapahtumia koulussa voi oppilaiden kanssa yhdessä toteuttaa.


Yhteistyöstä voimaa

Työpajassa käydään läpi koulun nykyisiä yhteistyöverkostoja ja suunnitellaan yhdessä, minkä asioiden edistämiseksi tarvitaan yhteistyötahoja ja mitkä yhteistyötahot olisivat tarpeellisia toiminnan kehittämisen kannalta.