Vaikuttamisen tavoitteet

 1. Liikunnan yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen, erityisesti paikallisella tasolla kunnan liikuntatoimen aseman korostaminen ja vahvistaminen sekä urheiluseurojen elinvoiman lisääminen.
   
 2. Julkisen vallan ja kolmannen sektorin yhteiseen strategiaan perustuva jatkuva ja vuorovaikutteinen yhteistyö sekä pysyvät yhteistyösopimukset.
   
 3. Urheiluseuratoiminnan arvon tunnustaminen, sen työn tukeminen ja luottamus siihen, että seura ohjautuu jäsenistönsä kysynnän mukaisesti.Käytännön tasolla tavoitteemme ovat:

 • Toteuttaa selvityksiä ja analyysejä, jotka kehittävät alueellista ja paikallista liikuntakulttuuria. Laatia liikunnan perustelutekstejä taustamateriaaleineen mm. kuntien liikunnan talous-, hallinto-, henkilöstö-, organisaatioasioista sekä toiminnan sisällöistä.
   
 • Olla mukana objektiivisena osapuolena alueellisessa liikuntastrategioiden valmistelutyössä mm. kunnille laadittu liikuntastrategiaopas.
   
 • Tukea toiminnallisten, laadukkaiden ja yhteiskäyttöön soveltuvien liikuntatilojen luomista sekä mahdollistaa liikunnan käyttäjäryhmien (sekä HLU) mukanaolo olosuhteiden suunnittelussa, luomisessa ja kehittämisessä.
   
 • Vaikuttaa taksa- ja maksupoliittisiin ratkaisuihin siten, etteivät ne vähennä tai estä liikunnan harrastamista esim. lasten ja nuorten maksuttomat sekä seurojen edullisemmat julkiset vuorot.
   
 • Olla mukana turvaamassa kuntien tukea seuratoiminnalle, valvoa avustuspolitiikan avoimuutta ja tarjota työkaluja avustusprosessien ohjaamiseksi ja kehittämiseksi.
   
 • Toimia ja viestiä vapaaehtoistyön sekä voittoa tavoittelemattoman kansalaistoiminnan puolesta. Tukea seuratoiminnan elinvoimaisuutta tunnustamalla urheiluseurojen arvo ja erityisasema.
   
 • Olla mukana luomassa uusia yhteistyömalleja julkisen vallan, yritysten ja kansalaistoimijoiden välille ja kehittämässä sopimuspolitiikkaa.