Hämeen Liikunnan ja Urheilun strategia 2018-2022

1. Johdanto

 

Toimintaympäristö analyysi

Toimintaympäristön muutokset
    Ikääntyminen
    Ihmisten muuttoliike - Keskittyminen
    Kuinka muuttuu hyvinvointiyhteiskunta – uusia tapoja toteuttaa palveluja
    Työelämän ja ammattien muutos
    Arvomuutokset
    Yhteisöllisyyden muutos
    Turvayhteiskunta
    Huomiotalous
    Markkinaehtoistuminen
    Hallinto ja valta / keskittäminen vai hajautettu toimintatapa ja vallankäyttö
    Kansainvälistyminen
    Monikulttuurisuus

Yleiset muutostrendit
    Keskitetystä hajautettuun, hierarkioista verkostoihin
    Ohjaamisesta itseohjautuvuuteen, käskemisestä innostamiseen
    Hallinnoinnista avoimuuteen, omistamisesta jakamiseen
    Pääomataloudesta huomiotalouteen, rahasta merkityksiin
    Järjestelmistä toimintakulttuuriin, siiloista ekosysteemeihin
    Tuottajalähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen, tuottajan prosesseista asiakkaan prosesseihin
    Yleisestä henkilökohtaiseen, massatuotteesta räätälöityyn
    Objektista subjektiksi, hallintoalamaisesta oman elämän desing´iin
    Jäykistä strategioista dynaamiseen ennakointiin
    Joko tai - ajasta sekä - että aikaan

Liikuntakulttuurin muutos
    Perusliikunnan väheneminen
    Elämäntapasairaudet - liikunnan polarisaatio
    Vapaa-ajalle kohonnut ”hinta” itse kullakin
    Vapaaehtoistoiminnan muuttuminen – projektinomaisuus, vastikkeellisuus
    Kasvavat odotukset seuratoiminnalle
    Vapaaehtoisuudesta työn korvattavuuteen   

2. Strategia

 

Missio:    
HLU on alueellinen palvelu- ja kehittämiskeskus.
Tavoitteenamme on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla.
Ydintoimintamme ovat liikuntaa ja urheilua tukevat palvelut, kehittämistoiminta sekä vaikuttamistyö.

Visio:
HLU = Hämäläinen Liikkuu Useasti – mallina muillekin
Liikunta on osa mahdollisimman monen elämää, kunkin itse valitsemalla tavalla ja tasolla.
Ajan hengessä hämäläisen liikunnan ja urheilun parhaaksi.

 

Liikunta ja urheilu ovat elämäntapa.
Liikunta ja urheilu ovat luonnollinen ja innostava osa kaikenikäisten elämää.

Väestömme fyysinen aktiivisuus kasvaa.
Liikkuminen on keskeinen osa lapsuutta ja nuoruutta.

Vanhemmat ymmärtävät liikunnan ja urheilun merkityksen yksilön kasvuprosessissa.
Vanhemmat kannustavat ja ohjaavat lapsiaan liikunnalliseen ja urheilulliseen elämäntapaan.

Liikunta ja urheilu ovat merkittävimmät hyvinvoinnin edistäjät.
Liikunta ja urheilu nähdään laajasti kansalaistaitoina.
Liikunta ja urheilu tuovat elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia kaikenikäisille.

Suomalainen huippu-urheilu on innostavaa ja kansainvälisesti menestyvää.
Menestyvät huippu-urheilijamme innostavat kaikenikäisiä urheilun parin. Urheilullisesti lahjakkailla on mahdollisuus pyrkiä kansainvälisesti huipulle.

Yhteinen tekeminen on kilpailuetumme.
Toimintakulttuurimme on rikastavaa, innostavaa, osaavaa ja kannustavaa. Toimintamme uudet rakenneratkaisut parantavat yhteistyötä ja vahvistavat mahdollisuuksia toteuttaa unelmaa. Liikunnan ja urheilun arvostus ja merkitys kasvavat, mikä edistää kumppanuuksia, voimavaroja ja liikunnan ja urheilun olosuhteita.

 

3. Lasten ja nuorten liikunta


Tavoitteena on
lisätä lasten ja nuorten arjen liikunnallista aktiivisuutta.

 • osallistuen valtakunnallisiin ohjelmiin
 • vahvistaen varhaiskasvatuksen liikuntasisältöjä
 • hyödyntäen koulun yhteistyötä
 • laajentaen seuratoiminnan arvopohjaa
 • lisäten osaamista
 • käynnistäen pilottitoimintoja
 • tuottaen tuki- ja viestintämateriaaleja

4. Aikuis- ja terveysliikunta

 

Tavoitteena on
lisätä liikunnan osuutta hämäläisten arkielämässä koko elinkaarella.

 • osallistuen valtakunnallisiin ohjelmiin
 • hyödyntäen kunta ja yritysyhteistyötä
 • laajentaen seuratoiminnan arvopohjaa > harrasteliikunnan lisääminen
 • lisäten osaamista
 • tuottaen tuki ja viestintämateriaaleja
 • toteuttaen kokeilu- ja pilottihankkeita
 • korostaen liikunnan kansanterveydellistä ja -taloudellista merkitystä

5. Kilpa- ja huippu-urheilu

 

Tavoitteena on
auttaa seuroja tuottamaan kansallisia ja kansainvälisiä urheilijoita enemmän kuin on alueemme suhteellinen osuus maamme urheilijoista, urheiluseuroista ja väestöstä.

 • vaikuttaen olosuhdetyöhön
 • osallistuen urheiluakatemiatoimintaan
 • vahvistaen respect- toimintaa
 • viestinnällisellä tukipolitiikalla
  • urheilu-ura tavoiteltava ja järkevä vaihtoehto
  • nostaen esiin lupaavia urheilijoita, heidän valmentajiaan ja seurojaan
 • tukien ja huomioiden menestyneitä nuoria
 • tukien huippu-urheilua erityistoimenpitein (esim. huippu-urheilijakortti)
 • tehden yhteistyötä Varalan ja Eerikkilän urheiluopistojen kanssa

6. Elinvoimainen seuratoiminta

 

Tavoitteena on
lisätä elinvoimaisten seurojen lukumäärää ja niiden toiminnan laatua sekä vaikuttavuutta alueellamme.

 • säilyttäen urheiluseuratoiminnan itseisarvo
 • tuottaen seuratoiminnan suunnitelmalliseen kehittämiseen sisältöä, tuotteistus
 • tuottaen seurojen osaamista lisääviä koulutuspalveluja
  • seuran kokonaiskehittämiseen
  • hallintoon
  • operatiiviseen toimintaan
 • luoden kilpailukykyisen jäsenedut
 • toteuttaen kokeilu- ja pilottihankkeita uutta luoden tai vanhaa vahvistaen
 • kehittäen seuraparlamentti- sekä TJ- ja PJ-klubitoimintaa
 • tuottaen kysyntää vastaavia palveluja jäsenistölle
 • luoden välineitä yhteisöllisyyden vahvistamiseen
 • tukien seuroja drop outin ehkäisemisessä
 • korostaen yhdenvertaita, tasa-arvoista ja reilua peliä   

7. Osaamisen lisääminen

 

Tavoitteena on
lisätä laaja-alaista osaamista eri kohderyhmille koulutuksellisin, viestinnällisin ja materiaalituotannon keinoin.  

 • toteuttaen laajaa ja monipuolista koulutusta
 • hyödyntäen uusia teknologisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia
 • toimien kiinteässä yhteistyössä muiden osaamista lisäävien kumppanien kanssa
 • viestien tutkimustuloksista, pilottihankkeista ja uusista innovaatioista
 • tuottaen paikallisia ja alueellisia tietopohjia

8. Hallinto ja talous

 

Tavoitteena on
luoda tilanne, jolla mahdollistetaan asetettujen tavoitteiden toteuttaminen.

 • toteuttaen vastuullista henkilöstöpolitiikkaa
 • luoden hyvät työskentelyolosuhteet
 • tukien henkilökunnan omaehtoista kouluttautumista ja kehittymistä  
 • luoden avoimuuteen, vastuullisuuteen sekä luottamukseen perustuva työskentelyilmapiiri
 • varmistaen henkilökunnan ja luottamushenkilöiden toimivallan ja vastuun rajat
 • mahdollistaen taloudellisesti strategian mukaisen toiminnan
 • toteuttaen toiminnan ja palvelut kustannustehokkaasti, tavoite ei ole tuottaa taloudellista voittoa
 • pitäen maksuvalmiuden hyvällä tasolla
 • oma pääoma kattaa vähintään HLU:n 6 kk:n kiinteät menot
 • ohjaten arjen työtä tulostietoiseen toimintatapaan

9. Palvelutuotanto

 

Tavoitteena on
tuottaa palveluja, jotka edistävät paikallisen ja alueellisen liikunta- ja urheilukulttuurin toteuttamista, vahvistumista ja kehittymistä.

 • tuottaen kysyntää vastaavia palvelukokonaisuuksia jäsenjärjestöille, vapauttaen niiden aika- ja talousresursseja urheilu- ja liikuntatoiminnan toteuttamiseen
 • valiten kilpailukykyiset ja monipuoliset jäsenpalvelut
 • toteuttaen pitkäaikaisia, edullisia, luotettavia ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia jäsenjärjestöille
 • hyödyntäen uusi toimintaympäristö ja toimitila – uusia tuotteita ja mahdollisuuksia
 • säilyttäen laatutakuu: ”Kerralla kunnolla” ja ”Sen teemme, minkä lupaamme”

10. Kehittäminen

 

Tavoitteena on
innovatiivinen ja ratkaisukeskeinen tapa toimia – myös muita kumppaneita kuin perinteisiä liikuntakulttuurin toimijoita yhteistyöhön mukaan.

 • liikunnan ja urheilun toimijoiden yhteistyöllä aikaan enemmän kuin osiensa summa eli 1+1=3
 • myös muut toimialat mukaan liikuntakulttuurin vahvistamiseen
 • liikuntapolitiikkaa kaikkiin politiikkaohjelmiin yhteiskunnassa
 • yhteistyötä yli yhteiskunnan toimialarajojen, kuntarajojen sekä lajirajojen  
 • liikunnallista elämäntapaa edistävä ympäristö ja yhdyskuntarakenne
 • liikunta välineenä eri hallinnonalojen toimintasisällöissä
 • joka kunnassa
  • liikunta on osa kuntastrategiaa
  • toimii seuraparlamentti tai vastaava
  • urheiluseuratoimintaa tuetaan suorin ja välillisin tuin
 • tutkitun tiedon hyödyntäminen kehittämistoiminnassa  
 • teknologian ja digitaalisuuden arkikäyttö

11. Vaikuttaminen ja viestintä

 

Tavoitteena on
vahvistaa liikuntakulttuurin asemaa siten, että liikunta on mukana kaikissa yhteiskuntapolitiikoissa.

 • vahvistaen liikunnan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta
 • nostaen hämäläinen liikuntakulttuuri edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi
 • toteuttaen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä liikuntakulttuurissa yleensä että omassa toiminnassa
 • luoden ja purkaen tarvittavia toimijaverkostoja (päättäjät, seurat, koulut jne)
 • luoden yhdessä uusia tapoja toimia
 • tukien kansalaistoiminnan veroetujen säilyttämistä ja etsien uusia vapaaehtois-/talkootyön edistämis-
 • tapoja
 • olosuhteet kuntoon, käyttäjät mukaan liikunta- ja kaavasuunnitteluun
 • tuoden maakunnallisiin suunnitelmiin liikuntakulttuurin kehittämiseen liittyviä sisältökokonaisuuksia
 • viestien entistä tarkemmin aikataulutettua, kohdennettua ja vastaanottaja huomioitua sisältöä

 

12. HLU:n ydinosaaminen

 

Mikä tekee meistä ainutlaatuisen / Mikä on meidän (HLU:n) ydinosaaminen

 

12 1/2. Lopputulos

 

 • LIIKUNTAA AKTIIVISESTI HARRASTAVIEN MÄÄRÄ ON KASVANUT
 • LIIKUNTA ON KESKEINEN HYVINVOINNIN VÄLINE
 • LIIKUNNAN YHTEISKUNNALLINEN ASEMA ON VAHVISTUNUT
   
 • Lasten ja nuorten liikunnan määrä on lisääntynyt
 • Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus liikunnalliseen harrastustoimintaan
 • Fyysisen aktiivisuuden määrä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on lisääntynyt
   
 • Useampi alueen seura toimii laadukkaammin/moniarvoisemmin
 • Seurojen keskinäisestä yhteistyöstä saadut synergiahyödyt ovat suuremmat
 • HLU on itsestään selvä kumppani urheiluseurojen kehitystyössä
   
 • Mahdollisuudet lähi- ja työmatkaliikuntaan ovat parantuneet ja ihmiset liikkuvat päivittäin enemmän kuin ennen
 • Liikuntaneuvonnan palveluketju toimii Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kunnissa ja urheiluseurat tuottavat liikuntapalveluja osana palveluketjua
 • Olemme haluttu ja arvostettu toimija/kumppani
 • HLU tunnetaan paremmin
 • Taloutemme on kunnossa
 • Palvelumme toteuttamiseen ja sisältöihin ollaan tyytyväisiä
 • Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö ja vapaaehtoiset