Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille kehittämishankkeille 2 milj. euroa

13.2.2015

Urheiluasioista vastaava ministeri Carl Haglund on myöntänyt Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille kehittämishankkeille yhteensä 2 029 400 euroa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.
Hakemukset jaettiin alle koulu- ja kouluikäisten hankkeisiin, nuoriin aikuisiin ja opiskelijaliikuntaan liittyviin hankkeisiin, työyhteisöliikunnan, erityisliikunnan ja ikääntyneiden liikuntaan liittyviin hankkeisiin sekä elämänkulku- ja tietopohjahankkeisiin.

Ministeri Haglund toteaa olevansa erittäin ilahtunut siitä, miten laadukkaasti ja laaja-alaisesti avustettavat hankkeet vastaavat ” Muutosta Liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020” ja niiden toimeenpanosuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Kouluikäisten kategoriassa tuetaan useita koulupäivän liikunnallistamista tukevia hankkeita, kuten toiminnallisen oppimisen menetelmien kehittämistä ja eri liikuntalajien integroimista koulupäivän yhteyteen. Nuoriin aikuisiin ja opiskelijaliikuntaan kohdentuvat hankkeet ovat pääasiassa korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen hankkeita, joissa keskeisimpiä toimenpiteitä ovat eri korkeakoulujen liikuntapalveluiden yhdistäminen ja kehittäminen, liikuntaneuvonnan ja terveyspalveluketjun sekä vertaistukimallien kehittäminen ja nuorten osallistaminen. Ammattiin opiskeleviin nuoriin kohdentuu Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n hanke Liikkuva amis – tilaa liikkeelle! Hankkeen tavoitteena on luoda malli toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi ammattikouluympäristössä ja levittää se valtakunnalliseen käyttöön.

Työyhteisöliikunnan kokonaisuudessa on kaksi laaja-alaista valtakunnallista hanketta: VALO ry:n Henkilöstöliikunnan valtakunnallistaminen -hanke on yhteishanke liikunnan aluejärjestöjen ja työelämätoimijoiden kanssa. Hankkeessa levitetään työyhteisöliikunnan hyviä käytäntöjä, rakennetaan työkaluja ja toimintamalleja alueiden käyttöön sekä toteutetaan tutkimusinterventio pilottiyrityksissä toimenpiteiden vaikuttavuuden todentamiseksi. Työväen Urheiluliitto TUL ry:n työyhteisöliikunnan koulutus- ja kehittämishanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä ammattiliittojen kanssa. Hankkeessa koulutetaan työpaikkojen työsuojeluvaltuutettuja, luottamusmiehiä tai muita aktiiveja työyhteisöliikunnan vertaisohjaajiksi eli liikuntamentoreiksi. Vertaisohjaajien tehtävänä on aktivoida työyhteisön jäseniä, parantaa liikuntaolosuhteita ja toimia liikuntamentoreina työyhteisöissään.

Erityisliikunnan ja syrjäytymisen ehkäisyn hankekirjo sisältää eri sairaus- ja vammaisryhmiin kohdentuvia hankkeita. Lisäksi mukana on erityisliikuntaa koordinoivien järjestöjen alueelliselle ja paikalliselle tasolle kohdentuvat kehittämishankkeet sekä luontoliikuntaolosuhteiden saavutettavuutta parantava hanke.

Ikääntyvien liikunnan kokonaisuuteen sisältyy sekä liikunta- että eläkeläisjärjestöjen hankkeita, yksityisen sektorin kehittämistyötä ja Ikäinstituutin toimesta toteutettavaa laaja-alaista ja pitkäjänteistä ikääntyvien liikunnan kehittämisen ohjelmatyötä.

Elämänkulkukategoriaan sisältyy eri-ikäisiin ihmisiin kohdentuvia hankkeita, kuten innovatiivista sähköisten ympäristöjen hyödyntämistä liikunnan edistämisessä. Tietopohjahankkeissa tarkoituksena on koulutuksen ja tutkimuksen avulla kehittää liikunnan edistämistä sekä sen seurantaa ja arviointia.

 

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 12.2.2015