Aamu- ja iltapäiväohjaajat

Iltapäivätoiminnan liikuntakoulutus on täynnä mahdollisuuksia!

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yleinen tavoite on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen sekä hyvän pohjan luominen lapsen kasvulle. Liikkuminen ja ulkoilu ovat yksi iltapäivätoiminnan keskeisistä sisällöistä. Toiminnassa tulee kiinnittää huomiota erityisesti leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin.

Me aikuiset ratkaisemme lasten liikkeen määrän – ole liikunnan sallija ja esteiden poistaja!

Iltapäivätoiminta on mahtava mahdollisuus antaa lasten iloita liikkumisesta ja edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia. Koulutus antaa välineitä toteuttaa perusteiden mukaista iltapäivätoimintaa ja tarjoaa ideoita päivittäisen liikkumisen mahdollistamiseksi iltapäivätoiminnassa.

Koulutuksessa hyviä oivalluksia
Aamu- ja iltapäiväohjaajien koulutuksen tavoitteena on antaa ohjaajille toimintamalleja iloisen liikkeen lisäämiseksi iltapäiväkerhon käytettävissä olevissa tiloissa.
Koulutukset tarjoavat

 • innostusta ja kannustusta liikuttaa lapsia
 • välineitä kohdata lapsi yksilönä
 • tietoa liikkumisen merkityksestä lapsen hyvinvoinnille
 • yhteistä tekemistä ja kokemusten vaihtamista
 • oivalluksia liikkumisen mahdollisuuksista omassa iltapäiväkerhossa
 • hauskoja ja monipuolisia liikuntaleikkejä ja ideoita liikkumiseen omassa iltapäiväkerhossa

 

Koulutustarjonta:

 

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (6h)
Kaikki lapset ja nuoret eivät eri syistä johtuen löydä itselleen mieleistä liikuntaharrastusta, mutta voimme kuitenkin tarjota heille mahdollisuuksia kohdata innostavia liikkumisen paikkoja. Uudistettu koulutus auttaa liikuntakerhon järjestäjiä uuden toiminnan käynnistämisessä tai jo toimivan liikuntakerhon kehittämisessä.

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus on 6 tunnin mittainen kokonaisuus monipuoliseen liikuntakerhotoimintaan. Koulutuksessa käsitellään mm. liikuntakerhojen toimintamuotoja, suunnittelua, ohjaamista ja toteutusta käytännön läheisesti ja innostavasti.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • liikuntakerhotoiminnan monimuotoisuus ja uuden kerhon käynnistäminen
 • monipuolisuus liikuntakerhossa
 • leikin ohjaaminen ja kehittely
 • lapsen liikunnan kehitys ja oppiminen
 • Löydä liikunta taitokortit ja tuokiot
 • ohjaajan rooli liikuntakerhossa
 • monipuolisen liikunnan suunnittelu liikuntakerhoon

Iloa liikkeelle iltapäiviin -koulutus, kesto (6+3+3h)
Koulutus antaa ohjaajille toimintamalleja iloisen liikkumisen lisäämiseksi iltapäiväkerhon käytettävissä olevissa tiloissa. Ratkaisuja mietitään oman iltapäiväkerhon näkökulmasta. Kestoltaan puolen vuoden prosessimainen koulutus tukee ja kannustaa ohjaajaa tehtävässään sekä motivoi oman työn kehittämiseen. Paikkakunnan ohjaajien yhteinen koulutus tutustuttaa ohjaajat työtovereihinsa, lisää yhteishenkeä ja ylläpitää koulutuksessa syntynyttä keskustelua. Näin ohjaajat toteuttavat iltapäiväkerhoissa herkemmin koulutuksessa suunnittelemaansa liikkumista ja antavat mahdollisuuden lasten iloiselle liikkeelle.

Jakso 1: Leikiten liikkumaan, liikkumisen paikat (kesto 6 tuntia)
Jakso 2: Lapsi liikkujana (kesto 3 tuntia)
Jakso 3: Liikettä joka päivä (kesto 3 tuntia)


ILI 1, Leikiten liikkumaan, liikkumisen paikat (6h)

 • Liikkumisen ilo
 • Leikin ohjaaminen
 • Omaehtoisen liikunnan mahdollistaminen
 • Liikkumisen ja ulkoilun merkitys hyvinvoinnille
 • Iltapäiväkerhon liikkumispaikat
 • Lapsilähtöisyys ja innostavuus ohjauksessa


ILI 2, Lapsi liikkujana (3h)

 • 6–8-vuotias liikkujana
 • Monipuolinen liikkuminen
 • Leikin tai harjoitteen kehittely


ILI 3, Liikettä joka päivä (3h)

 • Liikkumisen suunnittelu iltapäiväkerhossa
 • Erilaiset ohjaustavat ja omat ohjaustavat
 • Suunnittelen liikuntaa -palvelu työssäni

 

Helposti liikkeelle – käytännön liikuntavinkkejä opettajille ja kerho-ohjaajille (3h)
Kouluikäisen lapsen tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä. Lapsi viettää arkipäivinä noin kolmanneksen hereillä oloajastaan koulussa, joten koululla on merkittävä rooli lapsen liikunnallisen elämäntavan tukemisessa. Helposti liikkeelle -koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä ja uusia toiminnallisia ideoita koululiikuntaan tai kerhon liikuntatuokioihin.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:
• 6–12-vuotiaille soveltuvat liikuntaleikit
• liikuntavälineiden käyttöideat
• temppu-, väline- ja kuntoradan toteutus
• musiikkiliikunnan tehtävät

Helposti liikkeelle -koulutuksessa kokeillaan useita uusia ja erilaisia liikuntatehtäviä, joita jokaisen opettajan ja kerho-ohjaajan on helppo hyödyntää omassa työssään. Osallistujamateriaali sisältää mm. tehtäväkortit, jotka soveltuvat sellaisenaan käytettäviksi esim. oppitunneilla ja välitunneilla.


Liikkujaksi: innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6h)
Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa. Liikkujaksi-koulutuksesta saat käytännön apua työhösi.

Koulutuksen keskeiset teemat

 • Ohjaajan toiminnan ja asenteen merkitys liikuntaan innostamisessa
 • Liikkumisen motivoinnin moninaiset keinot
 • Jäsentämisen keinot liikunnan tukena
 • Liikuntatehtävien kehittely ja soveltaminen
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen

Koulutus soveltuu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille, varhaiskasvattajille, opettajille sekä muille lasten liikuttajille.


Taitavaksi liikkujaksi - monipuolisuudella onnistumisiin (6h)
Meistä jokainen tarvitsee liikkumiseen perustaitoja (mm. kävely, juoksu, hyppääminen ja heittäminen) päivittäisessä elämässä ja nauttiakseen liikunnasta. Perustaitojen oppimiseen herkkyyskaudet ovat lapsena ja taidot oppii parhaiten liikkumalla riittävästi ja monipuolisesti. Lapsen ohjaajana voit toteuttaa liikuntaa siten, että se tukee lapsen oppimista mahdollisimman hyvin.
Koulutuksessa lapsen liikuntataitojen oppimisen tukemista pohditaan ja harjoitellaan yhdessä.

 • lasten motoriikan perustekijät ja niiden kehittyminen
 • motoristen taitojen keskeisen osan löytäminen
 • motoristen taitojen opettamisen periaatteet
 • lapsen motivaation ja osaamisen huomioiminen liikunnan lähtökohtana
 • liikuntatuokion rakentaminen oppimiselle suotuisaksi: oppimisilmapiiri, toistojen maksimointi, monipuolisten oppimisympäristöjen luominen ja taidoiltaan eritasoisten lasten huomioiminen.

Yhteistoiminnallisia menetelmiä (3h)

Erilaiset liikunnalliset ryhmäytymismenetelmät auttavat ryhmää toimimaan yhdessä ja tutustumaan toisiinsa. Yhdessä tekeminen on hauskaa ja samalla tulee huomaamatta liikuttua. Näitä menetelmiä voidaan käyttää myös oppimisen edistämisessä.


Tutustu myös muihin lasten ohjaajille suunnattuihin koulutuksiin, jotka soveltuvat hyvin aamu- ja iltapäiväohjaajien täydennyskoulutukseksi.